Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

STYPENDIUM

Uczniowie korzystający z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego proszeni są o dostarczenie faktur i rachunków imiennych do sekretariatu szkoły do dnia 07.12.2023 r.

1) zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym, wymagane jest zaświadczenie szkoły o udziale dziecka w zajęciach wychowania fizycznego. W przypadku dodatkowych zajęć sportowych, edukacyjnych, wyrównawczych, wymagane jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka, okres i koszt uczestnictwa na zajęciach (faktura lub rachunek imienny za uczestniczenie w zajęciach). Przedłożone imienne rachunki i faktury osób, którym przyznano decyzją administracyjną stypendium szkolne winny pokrywać się z okresem przyznania pomocy,

2) uczestnictwo ucznia w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymagają poświadczenia przez szkołę,

3) zaakceptowane dowody zakupów na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole,

4) w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 obowiązują imienne faktury i rachunki za:
- zakup podręczników i artykułów szkolnych od lipca 2023 do grudnia 2023r.,
- abonament internetowy– od września 2023r. do grudnia 2023r.,
- imienne bilety autobusowe na dojazd do szkoły– od września 2023 do grudnia 2023r.

5) koszty poniesione przez wnioskodawcę w I semestrze, nie mogą być rozliczane w semestrze następnym.

 

bip