Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zse.czest.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności w dniu: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Niezgodności i wyłączenia dotyczą:

- dokumentów tekstowych i tekstowo graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.

- plików, wytworzonych przez podmioty inne niż Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie przekazanych do publikacji w formie papierowej lub skanów dokumentów,

- map, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test- European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.zse.czest.pl spełnia wymagania w 98,19%.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-05

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności w dniu: 2024-03-27

Udogodnienia na stronie internetowej:

Strona internetowa posiada możliwość skalowania wielkości czcionek, aby umożliwić korzystanie osobom słabowidzącym, a także wersję wysokokontrastową pomocną osobom z zaburzoną identyfikacją kolorów. Na stronie można korzystać z typowych skrótów klawiszowych właściwych dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge / Internet Explorer, Opera. Materiały wideo uzupełnione są o napisy. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie. Staramy się, aby zamieszczone na stronie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Muszczak- Stolarczyk e-mail: a.muszczak@zse-czest.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: zse@edukacja.czestochowa.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo- skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. św. Augustyna 28/30

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od ul. św. Augustyna

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Informacja główna na portierni, która znajduje się po lewej stronie za wejściem głównym.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

  

 

bip