Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

STYPENDIUM SZKOLNE w roku szkolnym 2023/2024

1. Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy

2. Kryterium dochodowe wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie (za miesiąc sierpień), natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 14.09.2023 (druki dostępne w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły)

4. W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz wymaganych dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

5. Pełnoletni uczeń jest zobowiązany do złożenia wniosku o pomoc w postaci stypendium szkolnego samodzielnie. W przypadku, gdy uczeń ukończy 18 lat w trakcie trwania roku szkolnego 2023/2024, winien przedłożyć upoważnienie dla rodzica, który złożył wniosek o stypendium szkolne w jego imieniu, aby sprawy dotyczące ww. pomocy nadal były załatwiane przez rodzica do zakończenia roku szkolnego tj. 30 czerwca 2024r.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

W okresie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż

2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W przypadku ubiegania się o pomoc materialną w postaci zasiłku szkolnego , do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki

2. Dokumenty potwierdzające fakt wystąpienia zdarzenia losowego

3. Dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie ucznia

4. Oświadczenie wnioskodawcy

NazwaDataRozmiar
2023_24_oswiadczenie_dzialalnosci_gospodarczej_rozpoczetej_w_roku_biezacym.pdf2023-08-28 16:3446.53 KB
klauzula_au-_ukraina.pdf2023-08-28 16:3874.20 KB
oswiadczenie_dochod_rycalt_2023_2024_.pdf2023-08-28 16:3658.43 KB
oswiadczenie_dzialalnosci_na_zasadach_ogolnych_2023_2024_.pdf2023-08-28 16:3561.98 KB
oswiadczenie_osoby_o_formie_stypendium_szkolnego_.pdf2023-08-28 16:3338.25 KB
oswiadczenie_osoby_praca_dorywcza_2022_2023_.pdf2023-08-28 16:3459.49 KB
stypendium_szkolne-wniosek_2023_2024_.pdf2023-08-28 16:32143.71 KB
wydatki_kwalifikowane_do_stypendium_szkolnego_2023_2024_.pdf2023-08-28 16:31123.44 KB
zas_o_dochodach_etat_2023_2024.pdf2023-08-28 16:36246.58 KB
zas_wychowanie_fizyczne_2023_2024_-1.pdf2023-08-28 16:4045.64 KB
zasilek_szkolny_2023_2024_.pdf2023-08-28 16:32142.79 KB
zaswiadczenie_dochod_cis_zasw_2023_2024.pdf2023-08-28 16:3737.70 KB
bip