Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Samorząd

  • Logo Samorządu Szkolnego

    Logo Samorządu Szkolnego

 

JULIA ŚPIEWAK- przewodniczący

 

SEBASTIAN POCHYŁA- I zastępca przewodniczącego

 

OLIWIER YILDIRIM- II z-ca przewodniczącego

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

mgr Małgorzata Saboczyńska

mgr Małgorzata Wróbel

 

REGULAMIN

Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty rozdział 4 art.55

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin Samorządu Szkolnego określa szczegółowo:
a) zasady wybierania i działania organów Samorządu Szkolnego,
b) prawa i obowiązki Samorządu Szkolnego,
c) zasady współżycia społeczności szkolnej tj. uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców.

2. Regulamin Samorządu Szkolnego nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Szkoły, Ustawą o systemie oświaty i innymi przepisami regulującymi działalność szkoły.

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły uczęszczający do wszelkich szkół młodzieżowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych.

4. Najwyższą władzą Samorządu Szkolnego jest Zgromadzenie przedstawicieli Samorządów Klasowych.

5. Organem przedstawicielskim uczniów jest Rada Samorządu Szkolnego, który tworzą:
a) przewodniczący Samorządu ,
b) zastępca przewodniczącego ,
c) II zastępca przewodniczącego.

6. W ramach Samorządu mogą działać sekcje powoływane przez Zgromadzenie w miarę potrzeb. 

7. Pracą każdej sekcji kieruje przewodniczący wybierany przez jej członków.

8. Samorządy Klasowe wybierane są samodzielnie przez uczniów poszczególnych klas w obecności swoich wychowawców pełniących rolę obserwatorów. Opiekę nad Samorządem Klasowym sprawują wychowawcy klas.

II. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego.

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w 4 tygodniu września. 

2. Kandydaci są zgłaszani przez klasy na piśmie wraz z rekomendacją.

3. Kandydat może zgłosić się sam.

4. Zgłoszenia powinny posiadać akceptację Samorządów Klasowych.

5. Kandydaci przedstawiają program wyborczy na piśmie.

6. Ogół uczniów w głosowaniu powszechnym, tajnym i równym dokonuje wyboru odpowiedniej liczby uczniów, z wszystkich klas oprócz programowo najwyższych.

7. Głosowanie poprzedza kampania wyborcza prowadzona we wrześniu. 

8. Wybory do władz samorządowych należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich demokratycznych procedur tzn;
a) powołanie komisji wyborczej;
b) zapewnienie warunków sprostających wymaganiom tajnego głosowania;
c) komisyjne otwarcie urny wyborczej;
d) oficjalne ogłoszenie wyników;

9. Uczeń z największą liczbą głosów zostaje przewodniczącym.

10. Wybrani uczniowie ze swojego grona wybierają poszczególnych funkcyjnych Zarządu Samorządu.

11. Zarząd Samorządu Szkolnego w każdym roku szkolnym ma możliwość wyboru, spośród członków Rady Pedagogicznej, swojego opiekuna, zgłaszają ten fakt Dyrektorowi Szkoły.

12. Pozbawienie ucznia funkcji w Samorządzie Klasowym może nastąpić w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji z podaniem przyczyn na forum klasy,
b) obniżenia oceny z zachowania za rażące naruszenie regulaminów,
c) zgłoszenia wotum nieufności przez co najmniej połowę + jeden uczniów klasy .

13. Pozbawienie ucznia funkcji w Zarządzie Samorządu Szkolnego może nastąpić w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji z podaniem przyczyn na forum zarządu ,
b) obniżenia oceny z zachowania za rażące naruszenie regulaminów,
c) zgłoszenia wotum nieufności przez co najmniej połowę + jeden członków Zgromadzenia Samorządów Klasowych.

14. O wszystkich zmianach kadrowych przewodniczący Samorządu informuje na bieżąco całą społeczność uczniowską.

III. Prawa i obowiązki Samorządu Szkolnego:

1. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego.

2. Prawo do wyrażania opinii w sprawach dotyczących społeczności uczniowskiej.

3. Prawo do składania zażaleń (przy zachowaniu drogi służbowej) w przypadkach ewidentnego łamania praw ucznia.

4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej będącej organem opiniotwórczym społeczności uczniowskiej.

5. Wszystkie prawa i obowiązki ucznia reguluje osobny regulamin

6. Kary i nagrody ucznia reguluje osobny regulamin.

IV.  Zasady współżycia społeczności szkolnej 

1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia, takich jak:
a) zapoznanie się z programem nauczania z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b) jawna i umotywowana ocena postępów w nauce i zachowaniu;
c) organizowanie życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania własnych zainteresowań;
d) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2. Samorząd Szkolny współpracuje z dyrekcją szkoły oraz wszystkimi nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół Ekonomicznych.

3. Samorząd współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły. Podejmuje działania z zakresu wolontariatu. Współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu. 

4. Przekazywanie informacji, propozycji i wniosków pomiędzy Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim odbywa się w następujący sposób:
a) na apelach szkolnych 
b) w trakcie rozmów przedstawicieli samorządu z dyrekcją szkoły, opiekunami samorządu
c) poprzez podawanie informacji na tablicy samorządu, w gazetce i radiowęźle;
d) poprzez uczestnictwo przedstawicieli samorządu w posiedzeniach Rad Pedagogicznych na których omawiane są sprawy uczniowskie.

5. Działalność Samorządu Szkolnego przebiega zgodnie z opracowanym na każdy rok szkolny planem pracy.

6. Posiedzenia Zarządu Samorządu Szkolnego oraz Zgromadzenia Samorządów Klasowych są protokołowane.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w regulaminie wymagają obustronnego uzgodnienia Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego.

2.  Wyżej przedstawiony Regulamin Samorządu Szkolnego po uprzednich konsultacjach z Radą Pedagogiczną został zatwierdzony przez Zgromadzenie Samorządów Klasowych w dniu 21.11.2017r.

 

bip