Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

STYPENDIUM SZKOLNE w roku szkolnym 2023/2024

Uczniowie korzystający z pomocy w formie stypendium szkolnego proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły oświadczeń wnioskodawców dotyczących aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej stanowiących podstawę przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 (od stycznia 2024r. do czerwca 2024r.) w nieprzekraczalnym terminie do 09.05.2024r. (druk zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce STYPENDIA MOPS i w sekretariacie) oraz oryginałów rachunków i faktur imiennych w terminie do 06.06.2024r.

Więcej informacji na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

Ponadto informujemy, że:

1) zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok 2023/2024 w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym, wymagane jest zaświadczenie szkoły o potwierdzające udział dziecka w zajęciach wychowania fizycznego. W przypadku dodatkowych zajęć sportowych, edukacyjnych, wyrównawczych wykraczających poza realizowane w ramach programu nauczania wymagane jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka, okres i koszt uczestnictwa na zajęciach oraz potwierdzenie poniesionych opłat.

2)  koszt uczestnictwa w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymaga stosownego opisu i poświadczenia przez szkołę,

3) w celu zaakceptowania dowodów zakupu na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole do której uczęszcza uczeń  imienne rachunki i faktury  za okres przyznania świadczenia decyzją administracyjną

4)  zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych w II semestrze obowiązują imienne faktury i rachunki za okres od stycznia 2024r. do czerwca 2024r.

5) miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia 2024r. do czerwca 2024r. wynosi: 140,00 zł (sto czterdzieści złotych) zgodnie z zasadami rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie na oryginałach faktur i  rachunkach poprawek w postaci zamazywań, skreśleń. Faktury i rachunki o takich znamionach nie będą podlegały rozliczeniu.

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, tel. 34 372 42 20:

poniedziałek, środa, czwartek w godz.. 07:30– 15:30,

wtorek w godz. 07:30-16:00,

piątek w godz. 07:30-15:00

NazwaDataRozmiar
13_zas_wychowanie_fizyczne_2023_2024_-1.pdf2024-05-07 16:1245.64 KB
oswiadczenie_i-vi_2024.pdf2024-05-07 16:12142.46 KB
2_wydatki_kwalifikowane_do_stypendium_szkolnego_2023_2024_-2.pdf2024-05-07 16:12123.44 KB
bip