Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Historia

Pierwsze oddziały obecnego ZSE, nosiły nazwę Zakładów Kształcenia Handlowego i powstały w połowie września 1950 roku. Gmach szkoły mieścił się wtedy przy ulicy Handlowej 14. Początkowo szkoła była prywatną instytucją Stowarzyszenia Kupców Polskich, a od 1951 roku została przejęta przez państwo. Dyrektorem szkoły w owym okresie był p. Karol Fuks. W 1954 roku szkoła zmieniła nazwę na Technikum Rachunkowości i podlegała Ministerstwu Oświaty i władzy kuratoryjnej w Katowicach. Placówka zyskała dodatkowe pomieszczenia przy ulicy Sobieskiego 13a, a następnie w 1958 roku otrzymała lokum w budynku internatu Technicznych Zakładów Naukowych Górnictwa Rud przy ulicy Jasnogórskiej 84/90.
W 1959 roku szkołę przekształcono w 5- letnie Technikum Ekonomiczne i od tego momentu placówka stała się znaną i cenioną instytucją oświatową w Częstochowie.
Lata 1959-64 to okres intensywnego rozwoju szkoły. W 1960 roku w odpowiedzi na duże zainteresowanie ofertą kształcenia utworzono Wydział dla Pracujących. W tym też okresie utworzono w ramach szkoły filię Towarzystwa Stenografów i Maszynistek w Katowicach. 
We wrześniu 1967 roku zmieniono nazwę szkoły na Liceum Ekonomiczne.
W 1971 roku dyrektorem szkoły został mgr Józef Dziatkiewicz, rozpoczęto również starania o pozyskanie nowego budynku dla szkoły. We wrześniu 1974 roku oddano do użytku nowy, wspaniale wyposażony budynek przy ulicy Augustyna 28/30 (gdzie szkoła mieści się do chwili obecnej). Wtedy to też nadano placówce imię dra Stanisława Skibińskiego, a także wręczono szkole sztandar. Szkołę przemianowano na Zespół Szkół Ekonomicznych, w skład, którego wchodziło: Liceum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym, Policealne Studium Ekonomiczne i Zaoczne Policealne Studium Ekonomiczne. Szkoła miała liczne grono opiekunów: Ministerstwo Finansów, Fabrykę Pomocy Naukowych, Zakłady Wyrobów Ogniotrwałych, Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Urząd Poczty.
W 1977 roku dyrektorem został p. Adolf Baranowski i na swoim stanowisku trwał, aż do 1990 roku, kiedy to została wybrana dyrektorem (po raz pierwszy drogą głosowania i po raz pierwszy w historii szkoły kobieta) pani mgr Helena Skubis.
W roku szkolnym 1991/1992 ZSE obchodził 40-lecie swojego istnienia dokonano modernizacji budynku, powstała galeria szkolna (dziś już nie istniejąca), czytelnia, biblioteka została przeniesiona do nowych, większych pomieszczeń, pozyskano nowe sale lekcyjne.
Ze względu na to, iż szkoła cieszyła się bardzo dużą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych, podejmujących decyzję, co do dalszego kształcenia podjęto starania o utworzenie nowych kierunków nauczania, jak bankowość, finanse i rachunkowość ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W 1993 roku powstało Liceum Zawodowe o specjalności pracownik administracyjno-biurowy, a także Liceum Handlowe dla Dorosłych o specjalności technik handlowiec. Nowatorskim posunięciem okazało się utworzenie Policealnego Studium Ekonomicznego z kierunkiem- finanse i rozliczenia międzynarodowe, a także w roku 1994 Policealnego Studium Turystycznego z kierunkiem- obsługa ruchu turystycznego. W tymże roku zaczęto obchodzić Światowy Dzień Turystyki, uruchomiono program wymiany młodzieży z rówieśnikami z Niemiec. Wtedy to też nasza młodzież wzięła po raz pierwszy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
W roku szkolnym 1994/1995 poświęcono nowy sztandar szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski- który zadbał również o zamontowanie anteny satelitarnej i zestawu TV prawie do każdej pracowni. Bardzo duże zainteresowanie szkołą wśród młodzieży i jej rodziców wymogło kolejną modernizację budynku. Powstały nowe pomieszczenia szatni, nowe sale lekcyjne, utworzono pracownię symulacyjną, służącą do praktycznej nauki przedmiotów zawodowych. W 1997 roku stworzono stronę internetową szkoły.

Dnia 6 października 2001 roku obchodziliśmy 50– lecie istnienia szkoły.
W 2002r. na dyrektora szkoły została powołana mgr Zdzisława Wołek, wicedyrektorami zostali: mgr Maciej Trzmiel i mgr Daria Sumlińska, którą to w 2007 roku na jej stanowisku zastąpiła mgr Elżbieta Rozenfeld. Kierownikiem praktyk została mgr Agnieszka Wieczorek. 
Przełomowym rokiem, był dla nas rok szkolny 2002/03, kiedy to Liceum Ekonomiczne przekształcono w Technikum nr 3. 1 września 2004 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych powstało XVI Liceum Ogólnokształcące, którego abiturienci pierwszą maturę pisali (z sukcesem) w maju 2007 roku.
W 2004 roku z inicjatywy wicedyrektora M. Trzmiela uruchomiono projekt „Kontrolowane Gadu-Gadu”, który zakładał cykliczne spotkania młodzieży ze znanymi ludźmi estrady, mediów,sportu. Gośćmi naszej szkoły byli m.in.: o .Leon Knabit, zespół Perfect, Budka Suflera, Zbigniew Wodecki, Krzysztof Kiljański, Krzysztof Hołowczyc, Artur Barciś, Krzysztof Wielicki, Jacek Żakowski, a także Krzysztof Kolberger i kardynał Stanisław Dziwisz. Tradycją spotkań było odciskanie dłoni gości w gipsie, z których to powstała szkolna „Aleja Gwiazd” prezentowana na ścianach korytarza szkolnego. Wszyscy uczestnicy spotkań pozostawiali po sobie także różne pamiątki , które zostały wykorzystane w celach charytatywnych, na potrzeby młodzieży naszej szkoły.
W roku szkolnym 2007/2008 pracę na stanowisku dyrektora zakończyła p. Zdzisława Wołek. Nowym dyrektorem szkoły został dotychczasowy wicedyrektor mgr Maciej Trzmiel, a wicedyrektorami: mgr Elżbieta Rozenfeld i mgr Agnieszka Wieczorek. Kierownikiem praktyk mianowano mgr inż. Wiolettę Więckowską. W roku 2012 na stanowisko wicedyrektora powołano mgr inż. Wiolettę Więckowską. W 2013 roku kierownikiem praktyk została mgr inż. Renata Pawełkiewicz, którą na tym stanowisku w roku 2018 zastąpiła mgr Dorota Duber.

„Ekonomik” to szkoła otwarta na nowoczesne metody nauczania, zmiany, które dokonują się w sferze oświaty, ale i ludzi, szkoła łącząca nowoczesność i tradycję, kształcąca i wychowująca młodzież na miarę XXI wieku. Wszystkie inicjatywy podejmowane na przestrzeni tych wszystkich lat przez dyrekcję szkoły i nauczycieli służyć miały ukształtowaniu młodych, wrażliwych ludzi na losy bardziej pokrzywdzonych, toteż wspieramy wszelkie działania uczniów w tym zakresie.
Szkoła pamięta o tych, którzy odeszli- nauczycielach i kolegach- i w dniu Wszystkich Świętych zapala znicze na ich mogiłach.

Kultywujemy zwyczaje, tak ważne wychowawczo, a wiążące emocjonalnie uczniów i nauczycieli w pewien ścisły związek, który można ocenić tylko po upływie kilku lat. Do takich zwyczajów można zaliczyć: ślubowanie uczniów klas pierwszych, spotkania młodzieży i nauczycieli przy wigilijnym stole, ale i Dzień Republiki Uczniowskiej obchodzony w pierwszy dzień wiosny, Walentynki, 8 marca, Dzień Chłopaka…

Szkoła utrzymuje również kontakty ze szkołami za granicą i prowadzi wymianę uczniów między tymi szkołami, co sprzyja integracji europejskiej, a także stwarza możliwość odbycia praktyk zagranicznych m.in. we Francji, czy Włoszech.
Te kilkadziesiąt lat zaowocowało wieloma osiągnięciami uczniów i nauczycieli w różnych konkursach oraz tysiącami absolwentów dobrze przygotowanych zarówno do kontynuowania nauki, jak i do pracy.

 

bip