Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Wytyczne dla zdających Egzamin Zawodowy w 2021r.

 

Zasady zapisane w wytycznych CKE, MEN, GIS obowiązujące uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu zawodowego w sesji czerwiec– lipiec 2021 w związku z koniecznością wprowadzenia rozwiązań, wynikających z sytuacji epidemiologicznej

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Zdający nie mogą wejść do szkoły w towarzystwie osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w specjalnie na ten cel wyznaczonym miejscu.

9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie lub wychodzi do toalety lub kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

13. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe– mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

14. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

15. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

16. Ławki w salach egzaminacyjnych są ustawione tak, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

17. Wchodzący do szkoły winni zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.

18. Zdający zgłaszają się do szkoły na godzinę wskazaną komunikatem dyrektora szkoły; dostosowują się do wymagań sanitarnych tj. dezynfekcja rąk, zachowanie odległości na korytarzu, przy wejściu do szkoły, w sali egzaminacyjnej (min. 1,5 m).

19. Nie należy gromadzić się przed szkołą i na korytarzu;

21. Zdający podpisując się na wykazie zdających korzysta z własnego długopisu.

22. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem przed czasem zakończenia egzaminu). Po ogłoszeniu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego godziny zakończenia egzaminu uczniowie pozostają na sali do chwili kiedy członkowie zespołu nadzorującego nie pozwolą na opuszczenie sali.

bip