Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

WYPRAWKA SZKOLNA

Termin składania wniosków: do 07.09.2023 w sekretariacie szkoły

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

w roku szkolnym 2023/2024

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1. słabowidzącym

2. niesłyszącym

3. słabosłyszącym

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa w punktach 1-6

8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym

9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa w punktach 1-6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.– Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2023r. poz.900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.– Przepisy wprowadzające ustawę– Prawo Oświatowe (Dz.U.  z 2017r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1287 oraz z 2020 r. poz. 1116).

Dofinansowanie podręczników tylko do kształcenia ogólnego

Wartość pomocy nie może przekroczyć 445 zł.

bip