Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2022/2023

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1.      słabowidzącym

2.      niesłyszącym

3.      słabosłyszącym

4.      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

5.      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

6.      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

7.      z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa w punktach 1-6

8.      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym

9.      z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa w punktach 1-6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.– Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2020r. poz.910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.– Przepisy wprowadzające ustawę– Prawo Oświatowe (Dz.U.  z 2017r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287)

Dofinansowanie podręczników do kształcenia ogólnego dla uczniów:

kl. I- IV– 5-letniego technikum

kl. IV - 4-letniego technikum

Wartość  pomocy nie może przekroczyć 445 zł.

Termin składania wniosków:  do 09.09.2022 w sekretariacie  szkoły

 

bip