Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

STYPENDIUM SZKOLNE w roku szkolnym 2022/2023

Uczniowie korzystający z pomocy w formie stypendium szkolnego proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły oświadczeń wnioskodawców dotyczących aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej stanowiących podstawę przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 (od stycznia 2023r. do czerwca 2023r.)

w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2023r.

(druk zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodziców- STYPENDIUM SZKOLNE i w sekretariacie)

oraz oryginałów rachunków i faktur imiennych w terminie do 06.06.2023r.

Więcej informacji na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

Ponadto informujemy, że:

1) zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok 2022/20223 w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym, wymagane jest zaświadczenie szkoły o udziale dziecka w zajęciach wychowania fizycznego. W przypadku dodatkowych zajęć sportowych, edukacyjnych, wyrównawczych, wymagane jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka, okres i koszt uczestnictwa na zajęciach oraz potwierdzenie poniesionych opłat.

2) koszt uczestnictwa w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymaga stosownego opisu i poświadczenia przez szkołę,

3) w celu zaakceptowania dowodów zakupu na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole do której uczęszcza uczeń imienne rachunki i faktury  za okres przyznania świadczenia decyzją administracyjną

4) zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych w II semestrze obowiązują imienne faktury i rachunki za okres od stycznia 2023r. do czerwca 2023r.

5) miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia 2023r. do czerwca 2023r. wynosi: 130,00 zł (sto trzydzieści złotych) zgodnie z zasadami rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie na oryginałach faktur i rachunkach poprawek w postaci zamazywań, skreśleń. Faktury i rachunki o takich znamionach nie będą podlegały rozliczeniu.

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, tel. 34 372 42 20:

w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30 do 15.30,
we wtorki w godz.  od 7.30 do 16.00,
w piątki w godz.  od 7.30 do 15.00.

NazwaDataRozmiar
oswiadczenie_i-vi_2023.docx2023-05-09 16:0362.45 KB
wydatki_kwalifikowane_do_stypendium_szkolnego.docx2023-05-09 16:0350.53 KB
zas_wychowanie_fizyczne_2022_2023.docx2023-05-09 16:0352.04 KB
bip