Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

STYPENDIUM SZKOLNE w roku szkolnym 2021/2022

Uczniowie korzystający z pomocy w formie stypendium szkolnego proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły oświadczeń wnioskodawców dotyczących aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej stanowiących podstawę przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2022– kryterium dochodowe 600 zł na osobę w rodzinie (druk zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce STYPENDIA MOPS oraz w sekretariacie) oraz oryginałów rachunków i faktur imiennych w terminie do 07.06.2022.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia 2022 do czerwca 2022 wynosi 150 zł

Ponadto informujemy, że:

1) zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym, wymagane jest zaświadczenie szkoły potwierdzające udział dziecka w zajęciach wychowania fizycznego (druk dostępny na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły). W przypadku dodatkowych zajęć sportowych, edukacyjnych, wyrównawczych wykraczających poza realizowane w ramach planu nauczania wymagane jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka, okres i koszt uczestnictwa na zajęciach , potwierdzenie poniesionych wpłat.

2) uczestnictwo ucznia w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymaga opisu i poświadczenia przez szkołę,

3) w celu zaakceptowania dowodów zakupu na cele edukacyjne  wnioskodawcy przedkładają szkole, do której uczęszcza uczeń imienne rachunki i faktury za okres przyznania świadczenia decyzją administracyjną

4) zgodnie z wykazem wydatków kwalifikowanych w II semestrze obowiązują faktury i rachunki za okres od stycznia 2022 do czerwca 2022

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych Zespołu ds. wspierania Dzieci i Młodzieży pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, tel. 34 372 42 20

NazwaDataRozmiar
_wykaz_wydatkow_kwalifikowanych_na_2021_2022.pdf2022-05-11 17:12158.50 KB
oswiadczenie_i-vi_2022.pdf2022-05-11 17:12149.14 KB
zaswiadczenie_zajecia_w-f_1_pdf.pdf2022-05-11 17:1243.58 KB
bip