Nazwa użytkownika:    Hasło:   
center-left.png center-right.png
Regulamin samorządu

REGULAMIN
SAMORZĄDU SZKOLNEGO


Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty rozdział 4 art.55

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin Samorządu Szkolnego określa szczegółowo:
a) zasady wybierania i działania organów Samorządu Szkolnego,
b) prawa i obowiązki Samorządu Szkolnego,
c) zasady współżycia społeczności szkolnej tj. uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców.

2. Regulamin Samorządu Szkolnego nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Szkoły, Ustawą o systemie oświaty i innymi przepisami regulującymi działalność szkoły.

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły uczęszczający do wszelkich szkół młodzieżowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych.

4. Najwyższą władzą Samorządu Szkolnego jest Zgromadzenie przedstawicieli Samorządów Klasowych.

5. Organem przedstawicielskim uczniów jest Rada Samorządu Szkolnego, który tworzą:
a) przewodniczący Samorządu ,
b) zastępca przewodniczącego ,
c) II zastępca przewodniczącego.

6. W ramach Samorządu mogą działać sekcje powoływane przez Zgromadzenie w miarę potrzeb. 

7. Pracą każdej sekcji kieruje przewodniczący wybierany przez jej członków.

8. Samorządy Klasowe wybierane są samodzielnie przez uczniów poszczególnych klas w obecności swoich wychowawców pełniących rolę obserwatorów. Opiekę nad Samorządem Klasowym sprawują wychowawcy klas.

II. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego.

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w 4 tygodniu września. 

2. Kandydaci są zgłaszani przez klasy na piśmie wraz z rekomendacją.

3. Kandydat może zgłosić się sam.

4. Zgłoszenia powinny posiadać akceptację Samorządów Klasowych.

5. Kandydaci przedstawiają program wyborczy na piśmie.

6. Ogół uczniów w głosowaniu powszechnym, tajnym i równym dokonuje wyboru odpowiedniej liczby uczniów, z wszystkich klas oprócz programowo najwyższych.

7. Głosowanie poprzedza kampania wyborcza prowadzona we wrześniu.

8. Wybory do władz samorządowych należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich demokratycznych procedur tzn;
a) powołanie komisji wyborczej;
b) zapewnienie warunków sprostających wymaganiom tajnego głosowania;
c) komisyjne otwarcie urny wyborczej;
d) oficjalne ogłoszenie wyników;

9. Uczeń z największą liczbą głosów zostaje przewodniczącym.

10. Wybrani uczniowie ze swojego grona wybierają poszczególnych funkcyjnych Zarządu Samorządu.

11. Zarząd Samorządu Szkolnego w każdym roku szkolnym ma możliwość wyboru, spośród członków Rady Pedagogicznej, swojego opiekuna, zgłaszają ten fakt Dyrektorowi Szkoły.

12. Pozbawienie ucznia funkcji w Samorządzie Klasowym może nastąpić w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji z podaniem przyczyn na forum klasy,
b) obniżenia oceny z zachowania za rażące naruszenie regulaminów,
c) zgłoszenia wotum nieufności przez co najmniej połowę + jeden uczniów klasy .

13. Pozbawienie ucznia funkcji w Zarządzie Samorządu Szkolnego może nastąpić w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji z podaniem przyczyn na forum zarządu ,
b) obniżenia oceny z zachowania za rażące naruszenie regulaminów,
c) zgłoszenia wotum nieufności przez co najmniej połowę + jeden członków Zgromadzenia Samorządów Klasowych.

14. O wszystkich zmianach kadrowych przewodniczący Samorządu informuje na bieżąco całą społeczność uczniowską.

III. Prawa i obowiązki Samorządu Szkolnego:

1. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego.

2. Prawo do wyrażania opinii w sprawach dotyczących społeczności uczniowskiej.

3. Prawo do składania zażaleń (przy zachowaniu drogi służbowej) w przypadkach ewidentnego łamania praw ucznia.

4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej będącej organem opiniotwórczym społeczności uczniowskiej.

5. Wszystkie prawa i obowiązki ucznia reguluje osobny regulamin

6. Kary i nagrody ucznia reguluje osobny regulamin.

IV.  Zasady współżycia społeczności szkolnej 

1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia, takich jak:
a) zapoznanie się z programem nauczania z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b) jawna i umotywowana ocena postępów w nauce i zachowaniu;
c) organizowanie życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania własnych zainteresowań;
d) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2. Samorząd Szkolny współpracuje z dyrekcją szkoły oraz wszystkimi nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół Ekonomicznych.

3. Samorząd współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły. Podejmuje działania z zakresu wolontariatu. Współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

4. Przekazywanie informacji, propozycji i wniosków pomiędzy Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim odbywa się w następujący sposób:
a) na apelach szkolnych 
b) w trakcie rozmów przedstawicieli samorządu z dyrekcją szkoły, opiekunami samorządu
c) poprzez podawanie informacji na tablicy samorządu, w gazetce i radiowęźle;
d) poprzez uczestnictwo przedstawicieli samorządu w posiedzeniach Rad Pedagogicznych na których omawiane są sprawy uczniowskie.

5. Działalność Samorządu Szkolnego przebiega zgodnie z opracowanym na każdy rok szkolny planem pracy.

6. Posiedzenia Zarządu Samorządu Szkolnego oraz Zgromadzenia Samorządów Klasowych są protokołowane.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w regulaminie wymagają obustronnego uzgodnienia Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego.

2.  Wyżej przedstawiony Regulamin Samorządu Szkolnego po uprzednich konsultacjach z Radą Pedagogiczną został zatwierdzony przez Zgromadzenie Samorządów Klasowych w dniu 21.11.2017r.

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Szkoła
 Dane adresowe
 Dyżury
 Historia szkoły
 50-lecie szkoły
 60-lecie szkoły
 REKORD GUINNESSA
 Szkoła w obiektywie
blank.gif blank.gif
Nawigacja
bullet.gif Strona główna
bullet.gif Dyrekcja
bullet.gif Kadra pedagogiczna
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Kontakt
bullet.gif PictureFlow Gallery
blank.gif blank.gif
Strefa ucznia
blank.gif blank.gif
Strefa maturzysty
blank.gif blank.gif
Strefa rodzica
blank.gif blank.gif
Dokumenty
blank.gif blank.gif
Projekty
blank.gif blank.gif

blank.gif blank.gif
Ostatnie Fotki
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png