Stypendium szkolne
Dodane przez BK dnia 24/08/2020 13:03
Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy


Treść rozszerzona


STYPENDIUM SZKOLNE (MOPS)

w roku szkolnym 2020/20211. Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy

2. Kryterium dochodowe wynosi 528 zł netto

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 14.09.2020 (druki dostępne w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły)

4. W ciągu całego roku szkolnego można składać wnioski o zasiłek szkolny

z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności : nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż

2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.