"Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu"
Dodane przez BK dnia 12/02/2020 16:19


Rozpoczynamy 2 turę rekrutacji do projektu mobilności w ramach programu Erasmus+.Treść rozszerzona


Rozpoczynamy 2 turę rekrutacji do projektu mobilności w ramach programu Erasmus+.

Tytuł projektu: „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”.

Projekt dotyczy uczestnictwa uczniów w 3-tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii.

Uwaga uczniowie klas 2d (technik obsługi turystycznej) i 2e (technik spedytor)!

Wyjazd na praktyki do Hiszpanii (Malaga) 14.09- 02.10. 2020r.

W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą : Dyrektor Szkoły mgr Maciej Trzmiel, Kierownik Praktyk: mgr Dorota Duber, koordynatorzy projektu: mgr Jolanta Wójcikiewicz oraz mgr Justyna Ściebura.

Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu odbędzie w oparciu o :

a) rekomendację wystawioną przez wychowawcę uczennicy/ucznia. Stopień rekomendacji ustala się w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w największym stopniu pretendowaną do wsparcia, z kolei 1 w stopniu najniższym;

b) ocenę z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/19. Przyznana zostanie punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów - 5 – dla uczniów z najwyższą średnią;

c) oświadczenie o średniej ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2018/19, największa liczba punktów przyznana będzie uczniom z najwyższą średnią. Punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów – 5 – dla uczniów z najwyższą średnią ;

d) wyniki ankiety rekrutacyjnej określającej predyspozycje i motywacje uczniów/uczennic do uczestnictwa w praktykach zagranicznych. W oparciu o wyniki ankiety w punktacji od 1 do 5, największa liczba punktów (5) przyznana będzie uczniom/uczennicom z największym wskaźnikiem motywacji, 1 z najniższym.

Przy ustalaniu listy stażystów Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wszystkie, przedstawione wyżej kryteria. Komisja wybierze 16 kandydatów na staż do Hiszpanii oraz sporządzi listę rezerwową kandydatów. Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie wyników rekrutacji.

Koordynatorzy Projektu:

mgr Jolanta Wójcikiewicz

mgr Justyna Ściebura