Rekrutacja do projektu "Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu"
Dodane przez BK dnia 07/10/2019 14:08


Rozpoczynamy rekrutację do projektu mobilności w ramach programu Erasmus+!


Uczniowie chcący wziąć udział w projekcie oraz w procesie rekrutacyjnym  proszeni są o zgłaszanie się do koordynatora projektu p. Justyny Ściebury.


Treść rozszerzona

Rozpoczynamy rekrutację do projektu mobilności w ramach programu Erasmus+!

Tytuł projektu: „Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu”.

Projekt dotyczy wyjazdu 2 grup 16-osobowych uczniów na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii.

Pierwsza grupa odbywać będzie praktyki w Walencji w terminie 11-29 maja 2020r.

Uwaga uczniowie klas 3e, 3c i 3g!

Wyjazd na praktyki do Hiszpanii (Walencja) 11.05. -29.05. 2020r.

W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą : Dyrektor Szkoły mgr Maciej Trzmiel, Kierownik Praktyk: mgr Dorota Duber, koordynatorzy projektu: mgr Jolanta Wójcikiewicz oraz mgr Justyna Ściebura.

Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu odbędzie w oparciu o :

a) rekomendację wystawioną przez wychowawcę uczennicy/ucznia. Stopień rekomendacji ustala się w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza osobę w największym stopniu pretendowaną do wsparcia, z kolei 1 w stopniu najniższym;

b) ocenę z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/19. Przyznana zostanie punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów - 5 – dla uczniów z najwyższą średnią;

c) oświadczenie o średniej ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2018/19, największa liczba punktów przyznana będzie uczniom z najwyższą średnią. Punktacja od 1 do 5. Największa liczba punktów – 5 – dla uczniów z najwyższą średnią ;

d) wyniki ankiety rekrutacyjnej określającej predyspozycje i motywacje uczniów/uczennic do uczestnictwa w praktykach zagranicznych. W oparciu o wyniki ankiety w punktacji od 1 do 5, największa liczba punktów (5) przyznana będzie uczniom/uczennicom z największym wskaźnikiem motywacji, 1 z najniższym.

Przy ustalaniu listy stażystów Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wszystkie, przedstawione wyżej kryteria. Komisja wybierze 16 kandydatów na staż do Hiszpanii oraz sporządzi listę rezerwową kandydatów. Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie wyników rekrutacji.

Koordynatorzy Projektu:

mgr Jolanta Wójcikiewicz

mgr Justyna ŚcieburaUczniowie chcący wziąć udział w projekcie oraz w procesie rekrutacyjnym  proszeni są o zgłaszanie się do koordynatora projektu p. Justyny Ściebury.