Nazwa użytkownika:    Hasło:   
center-left.png center-right.png
News
Dni Otwarte

Serdec
znie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych podjęciem nauki w Zespole Szkół Ekonomicznych do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakładce prawego menu "Kandydaci/Rekrutacja".

DNI OTWARTE SZKOŁY- 29 i 30 marca 2011r. w godz. 9:00 do 13:00

W programie: obchody Dni Europejskich (m.in. piosenki obcojęzyczne, pokazy tańca, kalambury, pokaz mody, stoiska państw: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec) i Dnia Przedsiębiorczości (kiermasz ciast i sałatek), a także zwiedzanie szkoły.
W punkcie informacyjnym będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji.


Zgłoszenia pod nr tel. 34 324 23 22, 34 324 38 19 lub na adres e-mail zse-czest@wp.pl


bullet.gif BK dnia 11/03/2011 20:22 · Drukuj
Konkurs "OŚMIU WSPANIAŁYCH"
NewsyWydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza do udziału w XVII edycji konkursu "Ośmiu Wspaniałych". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Szukamy młodych, kreatywnych i wrażliwych osób, które umieją zauważyć wokół siebie ludzi potrzebujących pomocy i chcą bezinteresownie jej udzielić. Jeśli znacie osoby, będące wzorem postępowania- przedstawcie ich dokonania w zgłoszeniu do konkursu, zarówno w kategorii indywidualnej, jak i grupowej. Termin składania wniosków - do 23 marca 2011r. Szczegółowych informacji udziela pani pedagog mgr Katarzyna Walczak.

bullet.gif BK dnia 11/03/2011 20:17 · Drukuj
II edycja konkursu "Jestem szefową"
Newsy2 marca ruszyła II edycja konkursu "Jestem szefową", wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie uczennice klas I i II. Celem konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku kobiet- liderek wśród młodzieży i zachęcanie uczennic do podejmowania ról przywódczych. Uczestniczki projektu muszą przygotować pracę na temat "Jestem szefową", którą ocenia jury złożone z kobiet- liderek oraz mężczyzn działających na rzecz równego traktowania. Pisząc pracę, uczennice mają wyobrazić sobie siebie w roli szefowej w dowolnym obszarze życia społeczno- politycznego lub gospodarczego, opisać, jakie mają cele, co chcą zmienić, jak widzą siebie- kobietę w roli szefowej. Na finalistki konkursu czekają m.in. atrakcyjne nagrody rzeczowe, spotkanie z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie biznesu, mediów i polityki oraz wizyta w Sejmie RP.
Zainteresowane uczennice prosimy o kontakt ze szkolnymi koordynatorkami konkursu: mgr Edytą Derką, mgr Bożeną Konarską i mgr Marylą Mazanek.

bullet.gif BK dnia 11/03/2011 07:35 · Drukuj
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Newsy28 lutego br. w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta, uczniowie w tajnym głosowaniu wybrali swoich reprezentantów, czyli Bartka Głowackiego (112 głosów) i Kamila Całę (73 głosy). Nad prawidłowością głosowania czuwała Komisja w składzie: Daniel Pacak kl. IV c, Karolina Górecka kl.IV d, Katarzyna Zioło kl.III la, Patrycja Furch kl.II lb, Katarzyna Stachura kl.II c, a także opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr Olga Fedoniuk, mgr Ewa Pindel, mgr Tomasz Morawiec. Nowym Radnym życzymy sukcesów w pracach Młodzieżowej Rady Miasta.

bullet.gif BK dnia 11/03/2011 07:29 · Drukuj
Ks.Tadeusz Isakowicz- Zaleski w ZSE
Ludzie25 lutego 2011r. w Ekonomiku odbyło się spotkanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z nauczycielami i młodzieżą zorganizowane przez nauczycieli: mgr Ninę Dziubek i mgr Grzegorza Suskiego.
Ksiądz Zaleski wygłosił wykład, połączony z prezentacją multimedialną p.t. „Przemilczane ludobójstwo na Kresach” oraz przekazał informacje dotyczące prowadzonej przez siebie fundacji im. Św. Brata Alberta w Radwanowicach pod Krakowem.
Ten polski Ormianin, duchowny katolicki obrządku ormiańskiego i łacińskiego jest znanym publicystą, autorem wielu książek m.in. „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”, „Moje życie nielegalne”, „Słownik biograficzny księży ormiańskich”, „Księża wobec bezpieki” oraz licznych artykułów. Jest znany z pracy charytatywnej na rzecz niepełnosprawnych. W latach 70-tych i 80-tych był członkiem opozycji demokratycznej, prześladowanym przez służbę bezpieczeństwa PRL. [GALERIA]
bullet.gif BK dnia 25/02/2011 17:57 · Drukuj
Daniel Olbrychski w Ekonomiku
Ludzie21 lutego 2011 roku gościł w ZSE- Daniel Olbrychski, jeden z news: D.Olb 162.jpgnajwiększych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Ten urodzony w 1945 roku w Łowiczu artysta wykreował wiele ciekawych ról m.in. Andrzeja Kmicica w "Potopie", Pana Młodego w "Weselu", Bolesława w "Brzezinie", Gerwazego w "Panu Tadeuszu", Karola Borowieckiego w "Ziemi obiecanej" i in.[Więcej w Kontrolowanym gg]
bullet.gif BK dnia 21/02/2011 15:27 · Drukuj
RODO
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w naszej jednostce może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie pod adresem iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1.    Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

a)      adres do korespondencji: ul. Św. Augustyna 28/30, 42-226 Częstochowa

b)      numer telefonu: 34 324 23 22

c)      adres e-mail: zse@edukacja.czestochowa.pl

d)      Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /zse/SkrytkaESP

2.    W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych– Panią Justyną Sprychą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych– Panią Ewą Dziedzielą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.

3.    W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

4.    Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

a.       przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b.      umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c.       realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

d.      prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),

e.      ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

5.    Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:

a.    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Bursa Miejska w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej, pracodawca, u którego odbywają się zajęcia praktyczne.

b.    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o. oraz PROGRESO A.SZENDZIELORZ W.KRYZA S.C.

6.    Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

7.    Prawa osób, których dane dotyczą

a.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b.    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c.    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e.    prawo do przenoszenia danych;

f.     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g.    prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

h.    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych.

8.         Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

9.         Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

NAUKA ZDALNA

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO) informujemy, że w ramach nauki zdalnej

1.    Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30, tel. 34324 23 22, e-mail: zse@edukacja.czestochowa.pl

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numerem telefonu  34 370 63 14.

3.    Dane osobowe ucznia i jego rodziców będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.

4.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązku nauki.

5.    Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

6.    Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej
z Administratorem danych, w szczególności dostawcom narzędzi wykorzystywanych do kształcenia na odległość: Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Epodreczniki.pl, Google– G Suite, Moodle.

7.    Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

8.    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


bullet.gif BK dnia 17/02/2011 18:52 · Drukuj
Wspomnień czar...

"Wspomnień czar..."


DZIEŃ KSIĘGOWEGOZDROWY I BEZPIECZNY EKONOMIK
WYJĄTKOWE PRAKTYKI W HISZPANII


RAJD
INTEGRACYJNY


SZKOŁA DOSŁOWNIE ODLOTOWA
bullet.gif BK dnia 09/02/2011 21:00 · Drukuj
Legenda Solidarności Walczącej - Kornel Morawiecki - gościem Ekonomika
LudzieMorawiecki w ZSE15 grudnia 2010 r. gościem naszej Szkoły był Pan Kornel Morawiecki, działacz, polityk, legenda i założyciel Solidarności Walczącej. [Więcej w Kontrolowanym gg].

bullet.gif jacek dnia 05/02/2011 22:19 · Drukuj
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Szkoła
 Dane adresowe
 Dyżury
 Historia szkoły
 50-lecie szkoły
 60-lecie szkoły
 REKORD GUINNESSA
 Szkoła w obiektywie
blank.gif blank.gif
Nawigacja
bullet.gif Strona główna
bullet.gif Dyrekcja
bullet.gif Kadra pedagogiczna
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Kontakt
bullet.gif PictureFlow Gallery
blank.gif blank.gif
Strefa ucznia
blank.gif blank.gif
Strefa maturzysty
blank.gif blank.gif
Strefa rodzica
blank.gif blank.gif
Dokumenty
blank.gif blank.gif
Projekty
blank.gif blank.gif

blank.gif blank.gif
Ostatnie Fotki
blank.gif blank.gif
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png